اعضای شورا

اعضای شورای اسلامی شهر مرودشت شهر مرودشت ( به ترتیب حروف الفبا)

 

فریدون اتابکی

  رئیس شورای اسلامی شهر مرودشت

P1290849

اسماعیل استواری

P1290848

نادر امیدوار

 

5568413AAA26-3

محمد علی خسروی

B4843E5BD4F7-3

محمد حسن زارع نژاد

P1270365

مهیار قیصری

4-299x330

علی کرم مختاری

 

P1290827

ابراهیم همایون

 

DSC01939

وحید همایون

 

[000434]

 

علی اکبر همت

P1290850

محمد علی زارع

P1290372